C2521

$595. Takara 56cm CrMo. 16sp shimano 600 STI.